แปลงตัวเลขไทย เป็นสกุลเงินดอลลาร์
(Arabic Numeral to USD Words Converter)


ตัวเลข (Number)

ตัวหนังสือ (Text)

  

คลิปแนะนำบริการ แปลงตัวเลข จาก ไทยแวร์

ติดตามเราผ่าน Thaiware.com


วิธีการใช้งาน แปลงตัวเลขไทยเป็นตัวหนังสือ

หมวดหมู่การทำงาน เลขไทย (Thai Number) เป็นการแปลงจากตัวเลขไทยให้เป็นตัวเลขในรูปแบบตัวหนังสือ อาทิ ถ้าเราใส่ “๒,๕๓๒” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสอง” เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการเขียนตัวเลขในรูปแบบต่างๆ

ประกอบไปด้วยหมวดหมู่การทำงานย่อยดังนี้

 • ภาษา
  (Languange)
 • สกุลเงิน
  (Currency)
 • อ่านเป็นเลขโดด
  (Single Number Text)
 • แบบย่อ
  (Short)
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังกชันนี้ได้ถึง สองภาษา คือ ภาษาไทย (TH) และ ภาษาอังกฤษ (EN)
โดย ภาษาไทย (TH) จะเป็นค่าเริ่มต้น อาทิ ถ้าเราใส่ “๒,๕๓๒” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสอง” หรือ สามารถเลือกเป็น ภาษาอังกฤษ (EN) ถ้าเราใส่ “๒,๕๓๒” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “two thousand five hundred thirty-two”
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังกชันนี้ได้ถึง สองรูปแบบ คือ บาท (THB) และ ดอลลาร์ (USD)
ตัวอย่างการใช้งาน อาทิ สกุลเงิน บาท ถ้าเราใส่ “๒,๕๓๒” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสองบาท” หรือสกุลเงิน ดอลลาร์ ถ้าเราใส่ “๒,๕๓๒” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสอง เหรียญ”
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังกชันนี้โดย ถ้าเราใส่ “๒,๕๓๒” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองห้าสามสอง”ฟังกชันนี้เหมาะในกรณีที่ตัวเลขในกล่องข้อความ มีความยาวมากๆ อย่างเช่น “๑๒๓,๔๕๖,๗๘๙,๐๑๒,๓๔๕” ระบบจะแปลงโดยตัดทอนตัวเลขให้สั้นลง “หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันล้าน”

*หมายเหตุ: ระบบจะทำการแปลงก็ต่อเมื่อ พิมพ์ตัวเลขไทยลงไปในกล่องข้อความ หากพิมพ์ตัวอักษรอื่นๆ หรือ ตัวเลขไทยจะถือว่าเป็นตัวหนังสือ