แปลงตัวเลขอารบิก
เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ หรือไทย
(Arabic Numeral to English or Thai Words Converter)


ตัวเลข (Number)

ตัวหนังสือ (Text)

  

คลิปแนะนำบริการ แปลงตัวเลข จาก ไทยแวร์

ติดตามเราผ่าน Thaiware.com


วิธีการใช้งาน แปลงตัวเลขอารบิกเป็นตัวหนังสือ

หมวดหมู่การทำงาน เลขอารบิก (Arabic Number) เป็นการแปลงจากตัวเลขอารบิกให้เป็นตัวเลขในรูปแบบตัวหนังสือ อาทิ ถ้าเราใส่ “2,532” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสอง” เหมาะสำหรับการร่างเอกสารของหน่วยงานราชการ ที่ต้องใช้ตัวเลขไทยในการร่างเอกสาร สามารถใช้เครื่องมือนี้ แปลงข้อความจำนวนมากที่ประกอบไปด้วยตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว

ประกอบไปด้วยหมวดหมู่การทำงานย่อยดังนี้

 • ภาษา
  (Languange)
 • สกุลเงิน
  (Currency)
 • อ่านเป็นเลขโดด
  (Single Number Text)
 • แบบย่อ
  (Short)
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังกชันนี้ได้ถึง สองภาษา คือ ภาษาไทย (TH) และ ภาษาอังกฤษ (EN)
โดย ภาษาไทย (TH) จะเป็นค่าเริ่มต้น อาทิ ถ้าเราใส่ “2,532” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสอง” หรือ สามารถเลือกเป็น ภาษาอังกฤษ (EN) ถ้าเราใส่ “2,532” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “two thousand five hundred thirty-two”
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังกชันนี้ได้ถึง สองรูปแบบ คือ บาท (THB) และ ดอลลาร์ (USD)
ตัวอย่างการใช้งาน อาทิ สกุลเงิน บาท ถ้าเราใส่ “2,532” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสองบาท” หรือสกุลเงิน ดอลลาร์ ถ้าเราใส่ “2,532” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองพันห้าร้อยสามสิบสอง เหรียญ”
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานฟังกชันนี้โดย ถ้าเราใส่ “2,532” ในกล่องข้อความ ระบบจะแปลงเป็น “สองห้าสามสอง”ฟังกชันนี้เหมาะในกรณีที่ตัวเลขในกล่องข้อความ มีความยาวมากๆ อย่างเช่น “123,456,789,012,345” ระบบจะแปลงโดยตัดทอนตัวเลขให้สั้นลง “หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันล้าน”

*หมายเหตุ: ระบบจะทำการแปลงก็ต่อเมื่อ พิมพ์ตัวเลขอารบิกลงไปในกล่องข้อความ หากพิมพ์ตัวอักษรอื่นๆ หรือ ตัวเลขไทยจะถือว่าเป็นตัวหนังสือ